KALLELSE TILL NATIONELL KVINNOJOUR OCH STÖD PÅ TECKENSPRÅKS ÅRSSTÄMMA

Härmed kallas ni till Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråks årsstämma i ZOOM.

Lördagen 6 mars 2021 kl. 13.00-15.00

Alla som betalat in sin medlemsavgift senast 30 dagar före årsstämman – senast torsdagen den 4 februari 2021 samt fyllt 15 år har rätt att deltaga och rösta under mötet. Stadgar för föreningen finner ni härbrevid.
 
Anmäl dig till årsstämma via formuläret härbrevid!

Årsstämmans har teckenspråks- och skrivtolkar. Klicka gärna i anmälan om du behöver taltolkning eller/och skrivtolkning så det kommer till vår kännedom hur många med tolkbehov under årsstämman för att förbereda oss och erbjuda ett tillgängligt och inkluderande möte.
 
Hållpunkter inför årsstämman:  

 • Motioner från medlemmar skall vara tillhanda styrelsen senast lördag 6 februari 2021 på mailadressen medlem@ncjt.se  
 • Alla handlingar till årsstämman skickas ut torsdagen 18 februari 2021 och läggs upp här på hemsidan.
 • Länk till ZOOM och manual hur det fungerar skickas ut fredagen 5 mars 2021. 

 
Valberedningen består av Pia Johnsson Sederholm och Kristina Bengtsson, de nås på mailadress: nkjtvalberedning@gmail.com
 

Dagordning för årsstämman 

 1. Mötets öppnande 
 2. Godkännande av dagordningen 
 3. Val av ordförande för mötet och sekreterare 
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av två justerare
 6. Val av två rösträknare 
 7. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande 
 8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 
 9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
 10. Revisorernas berättelse för samma tid 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
 12. Beslut om årsavgift för kommande år för 
  1. medlem, d.v.s. ansluten medlem 
  2. stödmedlem 
 13. Val av ordförande (1 år) 
 14. Val av kassör (1 år) 
 15. Val av styrelseledamöter (1 år) 
 16. Val av två (1) revisorer 
 17. Val av ledamöter (1 år) till valberedningen, varav en sammankallande 
 18. Fastställande av arvoden 
 19. Behandling av propositioner och motioner 
 20. Fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag 
 21. Beslut om tid och plats för nästa årsmöte 
 22. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild medlem hos styrelsen skriftligen anmält  

Ärende som ej upptagits på föredragningslistan kan ej tas upp för beslut.  

Anmäl dig till årsstämman här!

 • Fylla i formuläret härnedan för att göra din anmälan. Vi kommer sedan mejla ZOOM-länk och övriga handlingar till dig inför årsstämman.

stämmoHandlingar